Ny bok


Fra bokens forord:

Kirkehistorie er en av hoveddisiplinene innenfor fagteologien og har interessert meg i mange år. Det er nyttig, og jeg vil også hevde nødvendig, å kjenne til våre kristne røtter. Med ‘røtter’ tenker jeg både på personer og bevegelser fra tidligere tider som har påvirket kristen tenkning på ett eller flere områder. Dette er slett ikke et studieområde kun for teologer. Tvert imot mener jeg at en elementær kirkehistorieforståelse er nyttig kunnskap også for vanlige kristne. Boken er tilgjengelig i Kindleformat her: https://www.amazon.com/-/es/dp/B08FYP2RGD/ref=sr_1_1?dchild=1&qid=1597495344&refinements=p_27%3AGeir+Lie&s=digital-text&sr=1-1&text=Geir+Lie

Boken er også tilgjengelig som «vanlig bok» her: https://www.amazon.com/-/es/dp/B08FP7SNGG/ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1597537958&sr=8-1

De færreste, om noen, er oppvokst i et læremessig vakuum. Selv uten å være klar over det, er vi påvirket av våre omgivelser, av hva vi har lest, hørt eller observert på annen måte. Jeg har selv min identitetsforankring innen pinserelatert kristendom. Pinsebevegelsen i USA oppstod tidlig på 1900-tallet, men har sine umiddelbare røtter i 1800-tallets hellighetsbevegelse. Indirekte sett har pinsebevegelsen dog flere røtter som går lengre tilbake. Dette skyldes at hellighetsbevegelsen hadde sine røtter, for eksempel, i metodismen, som igjen hadde sine røtter innenfor blant annet pietismen.

Hvordan kan elementær kirkehistorie være nyttig for meg som pinsevenn eller karismatiker? Jeg ser flere umiddelbare fordeler. For det første vil jeg lettere kunne ta inn over meg positive elementer i andre kirkesamfunns teologi og religionspraksis. Jeg vil dessuten kunne ta inn over meg en del av de negative elementene som utvilsomt har preget min egen bevegelses historie, teologi og religionspraksis. Jeg kan også la meg positivt inspirere, både av representanter for mitt eget trossamfunn eller fra andre kirkesamfunn, dersom jeg er villig til å sette meg inn i deler av kirkehistorien.

Den kristne menighets historie strekker seg over omlag 2000 år, og det sier seg selv at det er umulig å fange inn mellom to permer hele denne historien. Enhver historiker må gjøre et selektivt utvalg av hva som skal med, for eksempel hvilke personer og bevegelser som skal få mest oppmerksomhet. Det er dessuten stor forskjell på et kirkehistorisk grunnriss og en dybdeboring innenfor et konkret område under en gitt tidsperiode, for eksempel reformasjonen i Sveits. Samtidig er det stor forskjell på å skrive en grunnbok i kirkehistorie for teologistudenter og en introduksjonsbok for interesserte kristne, eventuelt bibelskoleelever. Det er den siste målgruppen jeg selv ønsker å nå. Mitt selektive utvalg har derfor tatt utgangspunkt i det jeg selv – subjektivt sett – opplever er nyttig informasjon for ordinære kristne, det vil si troende mennesker som har overgitt sine liv til Jesus og har et aktivt ønske om å la seg bruke av Ham i sitt hverdags- og menighetsliv. I denne oversiktsboken vil jeg prøve å kaste lys over noen ‘hva skjedde’-spørsmål, men uten å gi tilsvarende oppmerksomhet til ‘hvorfor’-spørsmålene. Iallfall indirekte ønsker jeg også å gi et visst innblikk i konfesjonskunnskapen (ulike kirkesamfunns historikk og teologi). Forløpere for pinserelatert kristendom vil naturlig nok få en særskilt betoning i mitt selektive utvalg.

Pastor Arnfinn Clementsen skriver:

Det var med stor interesse jeg leste Geir Lies Tro og tanke – før og nå. Geir er teolog og akademiker, og han har gjennom mange år lagt ned en stor innsats gjennom sine bøker og artikler innen teologi og kirkehistorie. Spesielt har han belyst ulike sider ved pinsekristendom og karismatikk. Forfatteren definerer sitt eget ståsted innen denne del av kristenheten, men de som kjenner ham vet at dette ikke må tolkes i snever forstand. Han innehar en bredde av både kunnskap og kontakter, ikke minst internasjonalt, og har en evne til å se det store bildet.

La imagen puede contener: una o varias personas

Geir har utgitt en rekke bøker på sitt Akademia forlag. Noe av formålet med disse er, for å sitere fra forlagets nettside, å gjøre “relevant teologisk kunnskap tilgjengelig for kristne som ikke nødvendigvis har noen teologisk bakgrunn.” Boken Skjønner du det du leser? (2017) er derfor en praktisk gjennomgang av alle de 27 skriftene i Det nye testamente.

Allerede i 2008 utgav han imidlertid oppslagsverket Norsk pinsekristendom og karismatisk fornyelse, som gir oversikt over personer og bevegelser i denne del av kristenheten, både i Norge og internasjonalt. Andre eksempler på bøker med kunnskap om, samt forfatterens egne vurderinger, av både teologi og kirkehistorie, er Løft dem opp: kjente lederskikkelser innen internasjonal hellighets-, pinse- og karismatisk bevegelse (2009), og boken Fra amerikansk hellighetsbevegelse til moderne norsk karismatikk (2011).

Oversikt over forfatterens bøker finnes på nettsiden www.akademiaforlag.no, hvorav de fleste av disse kan nedlastes. Med sin teologiske bakgrunn og forståelse av historiske vekkelser og bevegelser, inklusiv den karismatiske fornyelsen, har han løftet fram sider av kirkehistorien som det ellers ikke er fokusert så mye på.

Kristen tro og tanke – før og nå er et stort og ambisiøst prosjekt tatt i betraktning at alt dette stoffet er beskrevet på under 200 sider. Å gi en oversikt over den kristne menighets historie er en stor oppgave, og boken er spekket med opplysninger om sentrale personer og bevegelser. Etter å ha lest boken sitter jeg tilbake med to hovedtanker: Kirkens og kristendommens historie er mangfoldig og komplisert, og dessverre har den offisielle kirke gjennom mange hundre år blitt brukt som et politisk redskap i et maktspill for konger og keisere.

Det andre og meget viktige er at på tross av politisering og utallige splittelser, har en ekte tro på Jesus Kristus blitt bevart fram til i dag, innenfor og utenfor den offisielle kirke. Bibelen og evangeliet har stått sin prøve gjennom århundrer og generasjoner. Gud selv våker over sitt ord! Avgjørende evangeliske sannheter har blitt bevart på tross av mange villfarelser både i fortid og nåtid. Den Hellige Ånds liv og virksomhet har vært og er tilstede og fører Guds sak fram på tross av feiltrinn hos mennesker, kirkesamfunn og organisasjoner.

I sitt eget forord til denne boken, samt i hans øvrige bøker, gir forfatteren uttrykk for at målgruppen ikke primært er teologiske fagmiljøer, eller teologiske fakulteter, men at han vil skrive en introduksjonsbok i kirkehistorie for interesserte kristne, og gjerne bibelskoleelever.

Det betyr ikke at boken er overfladisk. Den er grundig og fullstappet med dokumentert historie, og med en mengde henvisninger og fotnoter for de som vil gå enda dypere inn i stoffet. For den som leser kirkehistorie for første gang og har liten eller ingen bakgrunnskunnskap, og kanskje er mindre fortrolig med teologiske ord og uttrykk, vil denne type lesning være en utfordring, men ikke desto mindre interessant og stimulerende. Jeg vil anbefale leseren å arbeide seg igjennom det som kan synes overveldende, og gjerne lese om igjen.

I boken får leseren en gjennomgang av kirkehistorien, inklusiv norske forhold, helt opp til de siste tiårs karismatiske strømninger. Dette vil den yngre generasjonen av lesere gjenkjenne tydeligere og derfor oppleve tidsrelevant. Videre belyses i siste del av boken utbredelsen av kristen tro i Afrika, Asia, Oceania og Latin Amerika. Her får forfatteren tydelig fram at kristen tro og engasjement er på fremmarsj, også i vår tid, og at det som skjer i den såkalt ‘tredje verden’, på mange måter overgår kristendommens innflytelse i vår egen del av verden. Dette er en viktig del av kirkehistorien som ikke alltid får tilstrekkelig plass i vestlige fremstillinger. Desto mer er dette både interessant og viktig, ikke minst i en verden som er blitt ‘mindre’ i vår teknologiske tid og mer mangfoldig og flerkulturell. Andre religioner er heller ikke lenger noe som bare finnes langt borte.

Selv om boken er objektiv i sin historiske fremstilling, gir også forfatteren rom for egne synspunkt med utgangspunkt i sin personlige erfaring.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *